Saturday, January 20, 2018

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 55


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 55

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


3, 7 குறு: புத்தன் மரபில் உதித்தவன் அனேகமாக நல்ல குணம் கொண்ட பிள்ளையாக மாறிவிடுவான் (4,5)

4. வானில் நீந்தும் தாரகைகள் ? (6)

6, 2 நெடு: உயிருடன் திரும்பும் பூச்சி, இருமுறை தனக்கு பிரியமானதை அழைக்கும் விதம் (3,3)

7. 3 குறு: பார்க்கவும்

9. ஆண்டவனிடம் ஆசி பெற, லட்சுமி வருவாள். ஆனால் தலைவார மாட்டாள் (5)

10. வட இந்தியத் தலைவர் என அழைக்கப்படும் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் (3)

12. அதிக பாதுகாப்பு கேட்டு உருவாக்கிய பாடல் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது (6)

13. பெரும்பாலும் தபாலில் வணக்கம் செலுத்துபவள் (4)


நெடுக்காக:


1. பூமி மறைந்தாலும் பெரு மண்ணின் பெண்மை களிப்பில் மகளிர் புகழ் பாடும் (4,3)

2. 6 குறு: பார்க்கவும்

3. மறைந்திருக்கும் நோக்கம் அறிய உட்புறம் தாக்கு (5)

5. வெகுவாக சிதைந்த மரத்தாலான வீட்டு தாய், தைரியமூட்ட பாடும் ஆராரோ பாட்டு (7)

8. புகலிடம் தரும் வழி கிடைக்காது தடுமாறும் தற்கொலைப்படைப் போராளி (5)

11. விடுதலை பெறாத வெகுளி தந்தை (3)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Wednesday, December 20, 2017

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 54


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 54

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒன்று ஆங்கிலச்சொல்.


குறுக்காக:


3. முத்து போன்று கருவிழியை சூழ்ந்திருக்கும் வெள்ளை வட்டம் (4)

4. உழவர் கொண்டாடும் கதிரறுப்பு தினம் (4,2)

6, 10 குறு: தங்குமிடத்தில் நெருப்பு பரவ ஆரம்பித்தால் கோவிலில் விளக்கெரியும் (3,3)

7. இடைவெளியின்றி ஆராரோ, கூட்டத்துடன் பாடுதல் (5)

9. வீடு இல்லாத மச்சானை கீழறையில் தங்கவைக்க கேட்கும் முன்பணம் (5)

10. 6 குறு. பார்க்கவும்

12. மணந்தவரின் காசுக்கு பெரிதும் அலைபவள், நற்பண்பும் அழகும் கொண்டவள் (6)

13. அரசே, ஒரு பாதி உன் பெயரா? (4)நெடுக்காக:


1. புத்துயிர் பெற மீண்டும் பூத்தல் (7)

2. மிஸ் நடையில் விட்டுவிட்ட தனிபாணி (3)

3. நேருவுக்கு பிடித்த திருமண மலர் (3,2)

5. கல்யாண மேடை அலங்கரிக்க, சொந்தப் பணமல்லாமல் தவிக்கையில் பேசாம இருக்கக்கூடாது (7)

8. மெய்மறந்த குமரன் திரும்பவும் முக அழகைக் கெடுப்பதில் சிறந்த ஆசான் (5)

11. சிரமிழந்த சிசுவாகி சிதைந்த சிவநாகம் (3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக