Sunday, May 20, 2018

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 59


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 59

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


3. ஆறு அறிவில் இருக்கும் கால்நடைகள் சில (4)

4. அறிஞர் இட்ட பணிகளை வெகுவாக மாற்றிய வாலிபர் கூட்டம் (4,2)

6. துன்புறுத்துவதை விட்டு போட்டு வாங்குவது ஒரு ஏமாற்று வேலை (3)

7. ஈழத்து அரசி எவ்விதத்திலாவது மரித்ததுண்டோ? கொஞ்சமும் இல்லை (5)

9. அடையாளம் அற்ற பாட்டாளி அருளில் கிடைத்த வீட்டின் சுற்றுப்புறம் (5)

10. கேள்வி தொடுத்து அறைகூவல் (3)

12. வைதேகி பிறப்பு நிகழ்ந்தது, இந்தி பேசும் மக்கள் கலவரம் செய்த சீனத்தில் (2,4)

13. தந்தையுடன் விடுதலை பெற்றவன் ஒரு வெகுளி (4)

நெடுக்காக:


1. பெரும் அபாயங்களை ஒருவழியாய் கடந்து மதில் அமைக்கப்பட்ட ஊர் (7)

2. பார்வதி பார்க்காதது பாதி பாழானது (3)

3. ரத்தினக் கழுத்தோனே ஐயப்பா! (5)

5. பிடித்தமான வண்டி, இசையில் உடைந்த கதவால் உருவானது (3,4)

8. தலையெடுத்து வாழ்பவன் நீண்ட ஆயுளுள்ளவன் (5)

11. வட இந்திய உணவு அளித்த பேரரசன் (3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Friday, April 20, 2018

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 58


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 58

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒன்று ஆங்கிலச்சொல்.


குறுக்காக:


5, 11 நெடு: சிறு கொம்பொன்றில் மிருகம் அணிந்திருக்கும் தங்கக்காப்பு (2,4)

6. தசரா இரவுகள் (6)

7. வருகைக்கு வாழ்த்து சொல்ல வர நழுவுதல் மிகவும் தவறு (5)

8, 14 நெடு: அளவுக்கதிகமாக கடனாளியானால் பின் ஏன் அதிகமாக கவலைப்படுவது? (3,3)

10. தலைவலி போய் காதுவலி அடைந்த தாய் (3)

12. வெங்கடேசன் வீடு சிரார்த்தத்தில் இருப்பது இது கிடையாது (5)

15. அண்டைநாட்டு தலைநகர் திரும்பிய நட்சத்திரம் பற்றிய அறிஞரின் புதினம் (4,2)

16. அம்மன் இருபுறமும் விழித்தே எதிர்ப்பாள் (2)


நெடுக்காக:


1. சின்னப்பெண்ணால் அரைகுறையாய் சிதைக்கப்பட்டால் எழுத உதவும் (4)

2. பெரும் நரகம் ஆக மாறிய பேரூர் (5)

3. நட்சத்திரம் விடமுடியாத சேரி (3)

4. நடுங்க வைத்தவன் கடைசியில் முருகக் கடவுளின் பெயர் கொண்டவன் (4)

9. வீட்டுக்கு வந்தவர் வீடு இல்லாமல் இருந்தால் உள்ளே கூப்பிடு (5)

11. 5 குறு. பார்க்கவும்

13. அயல்நாட்டவன் கதியற்றவன் (4)

14. 8 குறு: பார்க்கவும்


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக