Sunday, December 20, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 30


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 30

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம், அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


4. மச்சத்துடன் தோன்றல் புனர் ஜென்மம் (5)

5. பெருமையில் குறைந்த சிலம்பாட்டத்தில் உடைந்த வாராவதி (3)

7. ஜானகி சீறுவதாக கோபிக்க வேண்டாம் (2)

9. இனிப்பாக உள்ளதே என்று சந்தோஷத்தில் ரொம்பவும் தத்தி குதிக்காதே (6)

10. வேங்கி நாட்டு வீர காவியம் அரசாங்கத்தாரால் அதிகம் மாற்றியெழுதப்பட்டது (6)

11. மாதவியை அரைகுறையாய் தவிக்க விட்டது பொய் (2)

12. துர்க்கை பாடும் ராகம்? (3)

13. துணிந்தவனுக்கு பஞ்சு மெத்தையான மரணதளம் (5)


நெடுக்காக:


1. எண்ணிக்கை தணி (2)

2. குறிசொல்பவளின் பிள்ளை குகன் பாலைநிலப் பெண்ணுடன் கலந்துதித்தவன் (4,3)

3. சாதியா, பண்பா என்பவற்றுள் ஓரெழுத்து வேறுபடும் (3,3)

6. கரத்தில் கவிதை இல்லாது சபாபதி ஆராதிக்கையில் மயங்கிடுவாள் மேல்மருவத்தூராள் (2,5)

8. பிரமிக்கும்படி விட்டு பிடிக்கும் பூமியில் கலக்கும் நதி (6)

14. மாதங்களில் ஆங்கிலத்தையும், தமிழையும் இணைத்த அறிவாளி (2)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Friday, November 20, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 29


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 29

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


5., 3 நெடு, 14 நெடு: தனியாக நிற்பதால் கால் வலிக்கும். கலங்கி பாதியில் போகாதே, பார்த்து ஆசைப்படு (2,3,3)

6. காற்றாடியில் திருப்பிக் கோடு போட்டால் கிடைக்கும் மரியாதைக்கான முண்டாசு (6)

7. தினம் மதிப்பெண் குறைந்தால் வருந்தும் மங்கை உள்ளம். (2,3)

8. மற்ற யானைகளை அடக்கும் கிழட்டு யானை (3)

10. மென்மையாக பேசிய வங்கத் தலைவர்? (3)

12. அவ்வாறின்றி எவ்வாறேனும் நடிப்பவன் அல்ல சிறந்தவன் (5)

15. செங்கற் பொடியால் செந்நிறமான பூமி? (6)

16. மேகங்களின் திரட்சி தரும்; வேளாளர்க்கு மகிழ்ச்சி வரும் (2)நெடுக்காக:


1. கம்பம் கண்ணில் தூசி விழுந்தால் துர்நாற்றம் அகலும். (4)

2. கோமாதா திரும்பிப்பார்த்தால் அன்றாடம் நல்லநாள் (5)

3. 5 குறு: பார்க்கவும்

4. தீண்ட வரும் தலைவலி போனால் மீண்டும் வரும் (4)

9. பார்த்து பாறை உடைத்தால் இனிக்கும் (5)

11. பாதாளத்தில் போய் அவசரத்தில் பாலை கலக்கினாலும் அன்புப்பிடிப்பு இருக்கும் (4)

13. தீராப்பகை கொண்டு ஆயுதமின்றியே உக்கிரமாக அம்மன் வருவாள் (4)

14. 5 குறு: பார்க்கவும்


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Tuesday, October 20, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 28


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 28

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம், அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் மூன்று ஆங்கிலச் சொற்கள் கொண்டவை.


குறுக்காக:


4, 3 நெடு: எயிறே இன்றி பல்லக்கின் மேலே உருள்பவன் அதிர்ஷ்டக்காரன் (3,2)

5. மாதவனின் மனம் மாறி கானகம் சென்றால் அவன் பெரிய ஆள் (5)

7. அதிர்ச்சி தருகையில் போஷாக்கும் விட்டு செல்லும் (2)

8. தலை இல்லாத சிதம்பரம், வாசம் இல்லாத லட்சுமி இணைந்தால் கணவன் மனைவியர் (6)

10. நிலஉரிமையாவண அட்டவணை உடைய கிராம மக்கள் உடுத்தும் பெர்முடா காற்சட்டை (3,3)

11. பிச்சைக்காரன் கூட இருக்காத தன்மை? (2)

12. லட்சுமி சுகந்தம் சேர்த்த கல்யாணம் (5)

13. முதல் ராத்திரியில் சுற்றும் மூடன் விடாமுயற்சியுடன் சண்டையில் ஈடுபடுபவன் (3)


நெடுக்காக:


1. இங்கிலாந்தில் பை பொறுக்கும் முடிச்சுமாறி ? (6)

2. உற்சாகத்தில் மகான் ரோகிணி கரம் பிடிக்கும் மன்மதத் திருநாள் (3,4)

3. 4 குறு: பார்க்கவும்

6. முதன்முறையாக நெருப்பு அச்சம் கலந்த கன்னி யாத்திரை ? (3,4)

9. கட்சி பணம் பாதியை யாரால் சுருட்ட முடிகிறதோ அவர்க்குண்டு விவாஹப் பிராப்தி (4,2)

12. உள்ளத்தில் உள்ள விருப்பம்? (2)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Sunday, September 20, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 27


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 27

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் தமிழில் வெளிவந்த திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


3. ஆலயத்தின் இடிபாடுகளில் ஒரு லகரம் இழந்த ரவி (5)

6. மழை மேகத்தில் தோன்றும் பேரொளியே சஞ்சலைதான் (4)

7. பிரமன் ஒன்றும் கொடாதவன் (4)

8. பெரும்பாலும் தர்மத்தலங்களின் சிதைவுகளில் பொன்னிறமாக பூக்கும் (3,3)

12. ஜூலை மாத நோன்பு அனுஷ்டிக்க அசைந்து விட முடியாத தேர் வேண்டும் (2,4)

13. வீடு கட்ட நல்ல இடம். மாற்றி வைக்க வேண்டாம் (4)

14. நெடிலெழுத்துகளால் மன்னனை இருமுறை அழை (1,2,1)

15. குதிரை வாய்வடம் களவாடியதும் ஒருவிதத்தில் வயது குறைந்து போகும் (5)
நெடுக்காக:1. அளவுக்கு மிஞ்சினால் நஞ்சாகும் தேவர் உணவு (5)

2. மைபூசாத மகராசி பேசாதிருக்கையில் பாடிய நிசப்த கீதம் (2,3)

4. சுதந்திர போராட்டத்திற்கு பொட்டிட்டவர் ? (4)

5. உயிர் விட துடிக்கும் அட்சயன் பெரும் பணக்காரன் (4)

9. கோடரி தாங்கிய அவதார புருஷன் எடுத்த மற்றொரு அவதாரம் (5)

10. வாலிபம் குறைந்ததால் ஒரு கிருத்தவன் கலங்கி கரடிவேந்தனாக மாறினான் (5)

11. அழகில்லாவிடில் அரை போக்கிரி (4)

12. ஆண்மகன் ஆரம்ப சம்பளம் நீர் கிடையாது (4)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Tuesday, August 18, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 26


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 26

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


5. தஞ்சம் தடுக்க முதலில் பலம் தேவையில்லை (6)

6. மதுரையில் பறவை வேட்டையாடிய அதிகாரி (2)

7. சாக முடியாமல் கிராமத்து மக்கள் கொடுத்த பத்திரம் (4)

9. தளை பூட்டப்பட்ட மிருகம்? (4)

10. உயர்ந்தவள் கண்ட உமியில் உலகம் காணோம் (4)

12. அன்னைக்கு அன்னையான இப்பெண் பெயரை சொன்னால் தந்தை வழி சுற்றமா எனத்தோன்றும். (4)

13. 1 நெடு பார்க்கவும் (2)

14. சும்மா இருக்காமல் நான் சுகமாக தாயம் விளையாடுவதில் முதல்வன் (6)


நெடுக்காக:


1.13 நெடு: நகர வீட்டை இடித்து கட்ட முடியாமல் போனாலும் கம்பீரமாக செல்ல வேண்டும் (2,2)

2. ஊர்ந்து செல்ல முடிகிற நம் ஊர் (4)

3. பார்வதி ஆரம்பத்தில் விட்ட சாபம் கொடூரமானது (4)

4. அர்ஜுனன் விலகியதை சங்கரன் பார்த்ததும் ஆடிய விளையாட்டு (6)

8. அன்னசாலையில் முதன் முதலில் புகுந்த கடல் (6)

11. குப்புற விழுந்த கஞ்சன் கடைசியில் கொல்லும் விலங்கு (4)

12. திரும்பவும் நாய் தலைமையில் அன்னை பூமி (4)

15. எல்லைகளில் கண்டதை இலங்கை தமிழில் சொல் (2)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Monday, July 20, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 25


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 25

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


5. 14 நெடு: பார்க்கவும்

6. மத மாற்ற கலவரத்திலும் மணக்கோலம் பூண்ட ஊர் (6)

7. தாம்புகயிறு தவறவிட்டு பிசகியவரிடம் தடுமாறிய அன்புத்தோழி (5)

8. சிரம் சீவ முடியாத முதல்வனே (3)

10. பிறருக்கு விட்டுக் கொடுப்பவன் புகழ் திரும்பவும் பெற்றான் (3)

12. குற்றமற்றவர் எகாம்பரரா பாதியில் மயங்கி பணத்தில் திளைத்தார்? (5)

15. பொருள் உடையும் சத்தமும் துப்பாக்கி வெடி சத்தமும் சேர்ந்தால் (3,3)

16. கரைகளை சேர்க்காது அமைந்த பாலம் (2)நெடுக்காக:


1. உரிமையுள்ளவன் விஷ்ணு உள்ளே அணிந்த கிழிந்த கதர்த்துணி (4)

2. முதல் சுற்றிலேயே மங்களகரமாக காட்சி தந்த விஷ்ணு சக்கரம் (5)

3. ஆராதிக்க வேறு கதி இல்லாத நகரம் (3)

4. வாசமிக்க விஷ்ணு பகவானை அலங்கரிக்கும் கல்யாண மலர்ச்சரம் (4)

9. ஆரம்பத்தில் ரசிக்கும் ஆவலில் அலைந்து திரிந்த மலைத்தொடர் (5)

11. பாரதியின் காளி நின்றாள் அனைத்துமாக (4)

13. அரசுக்கு தொண்டு புரிய வைஜயந்தி சேராததால் கொஞ்சம் வருந்தினாள் (4)

14., 5 குறு: பாயும் ஆறு நடுவே ஓடம் உடைய விதி விடவே இல்லை (3,2)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Friday, June 19, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 24


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 24

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


5. ஆயுள் குறைந்த ஆசாமி (2)

6. சிப்பாய் படை சேவகன் (6)

7. செல்லாத வாக்குகளில் பாதி பெற்றாலே மதிப்புதான் (5)

8. குறைய தொடங்கும் மழை மகள் (2)

10. ஆரம்பத்தில் சம்பாதிக்க இரவில் தேவைப்படும் மூலதனம் (3)

12. முரண்பாடு உண்டாக்கும் முன் வேதம் (5)

15. நடுகல்லில் இடையில் அனல் தெறிக்கும் தீ (6)

16. ஒருமையில் நீங்களா? (2)நெடுக்காக:


1. கூத்து ஆடு (4)

2. தாக்கிய சக்கராதிபதி கதி அதோகதியாக்கிய சர்வ வல்லமை கொண்டவள் (5)

3. ஐஸ்வர்யம் குறைந்த பாண்டவர் (3)

4. பிரம்மாண்டமாக படைப்பவன் (4)

9. இந்த மலர் பூப்பது அநேகமாய் நடுஜாமத்திலில்லை (5)

11. எப்போதும் தலைப்பாகை இல்லாமலேயே பாரம் சுமக்கும் பெண்ணின் பெயர் (4)

13. விண்ணப்பம் நியாயம் ஆனது என்ற சோழன் (4)

14. பெரும்பாலும் நாம் கண்டு நடுங்கும் உயிரினம் (3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Wednesday, May 20, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 23


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 23

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒரு ஆங்கிலச் சொல்லும் உண்டு.
குறுக்காக:


3. பெரும்பாலும் அடையாறின் சீற்றத்தை உணராதவன் (4)

5. தங்கம் வெல்லாதவன் தலையும் வாலும் இழந்தால் துஷ்டன் ஆக மாறிடுவான் (6)

6. கழி இல்லாமல் அடிக்காத தமக்கை (3)

7. கதிரவன் மறைந்தாலும் மாறாத வனப்புடன் திரியும் பறவை (5)

10. ராட்சதப் பல்லியை வளர்ப்பவன் படும் அவஸ்தை உன்னுள் தெரிகிறது (5)

11. 4 நெடு: பார்க்கவும்

14. அரசாளுமிடம் மேடுபள்ளமற்றது? (6)

15. 13 நெடு: பார்க்கவும்


நெடுக்காக:


1. வரையறை அமைக்க படிப்பறிவு இல்லாவிடினும் கோல் எடுக்கவில்லை (6)

2. இசைநயம் விட்டுவிட்டு புரிந்ததாம் (3)

3. அனன்யாவின் புடவை கிழித்த வினயாவை விட்டுவிடலாம் கருணையோடு (5)

4, 11 குறு: எவன் மெதுவாக கடைசியில் செல்பவன்? அவன் எவரது மகன்? (2,3)

8. வாசந்தியின் புதினம் காண்பது அன்றாடம் காணும் ஆகாயமல்ல (3,3)

9. மூன்று ஸ்வரங்களை உள்ளே வர விட்ட ஸ்வரம் தரும் உணர்ச்சி (5)

12. பருப்பு நிபுணர்? (3)

13, 15 குறு. இருவரும் ஆரம்பத்தில் துள்ளித் திரிந்த பூமியின் முனைகள் (2,4)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Monday, April 20, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 22


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 22

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒரு ஆங்கிலச் சொல்லும் உண்டு.


குறுக்காக:


3. தென் அமெரிக்க நாடு முதலில் சுற்றிய கிராமத்து பெரிய மனிதர் (3)

5. ராணுவம் பாதியாக குறைந்து கலைந்தது போரின் மிரட்டலினால் (5)

6. தீமையினால் நெருப்பில் கருகிவிட்ட பறவை (2)

7. நவம்பர் மாதத்தில் பெயர் மாறிய நாடு (3)

8. கடக்க வந்ததும் கொடுத்து விட்ட கூத்து (5)

11. மகுடிக்காரன் ஆணைப்படி கலங்கிய பசு பாடும் பேச முடியாது (2,3)

12. கூச்சப்படும் புல்? (3)

14. ஆயுதம் இன்றி மீள்வாரா இந்த பக்தை? (2)

16. அப்பா உயிர் போனபின் துயரப்படுபவன் ஏந்திய ஆயுதம் (5)

17. தாவ முடியாத ஒருவகைமான் சூடும் மலர் (3)


நெடுக்காக:


1. புகுந்த இடம் சிலருக்கு சிறைச்சாலை? (4,2)

2. படகோட்டியதில் பிடித்த பைத்தியம் (3)

3. மூத்தவன் கண்ணாயிரம் பெயரில் மறைத்தது பாதி கலைத்தது மீதி (5)

4. 180 தேங்காய் என்றால் அதிக பாரம் (2)

9. அரைகுறையாய் உடைந்த கிண்ணத்தை தூக்கி காற்றில் எறிந்த பறவை (6)

10. இளைய அதிகாரி நிலத்தில் கருவண்டு மயங்கி விழுந்தது (5)

13. அண்டை நாட்டவன் கூர்க்கா பேசும் பாஷை? (3)

15. முதன் முதலில் ராகத்துடன் தாளத்தை சேர்த்து கண்ணனை கவர்ந்தவள் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Saturday, March 21, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 21


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 21

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


5. அருணகிரிநாதர் தங்கியிருந்த மலை (2)

6. திமுகவில் அல்லும் பகலும் பெரும்பாலும் குழப்பம். நடப்பது பொய்புரட்டு. (6)

7. பராசக்தியிடம் வேண்டிய பூமி (5)

8. சூதாட்டம் ஆட முதன் முதலில் தெருவில் கிடந்த டிக்கெட் உதவியது (3)

10. சீழ்க்கைக்குழல் கொண்டு சீட்டியடி (3)

12. கர்நாடக இசையில் 8-வது மேளகர்த்தா தோராயமாக பாடினாலும் பாதியிலேயே அசத்தும் (5)

15. தந்தைவழி முறைப்பெண் (3,3)

16. ராஜாமணி திரும்பவும் அடைந்த மகிழ்ச்சி எல்லைகளற்றது (2)

நெடுக்காக:


1. கலவை உணவு தயாரிப்பு தவறு இல்லையென்றாலும் திரும்பவும் நோயில் சிக்க நேரிடும் (4)

2. வெளிச்சப்பூ போலிருக்கும் அமர்ஜோதி பொட்டு அதிகம் வைத்துக்கொள்ளாது மயக்குவாள் (5)

3. நவராத்திரி அலங்காரம் முதலில் சுமக்கும் நகை (3)

4. இடையூறுகளின்றி வானில் மீனாகி உருவெடுத்த முனிவன் (4)

9. காலை சுக்கிரன் உதயமாகும் வாரநாள் (5)

11. தேன் குடிக்காமல் மறுத்து எரியும் விறகில் விழுந்த புலி (4)

13. விருப்பமானவரை செல்லமாக அழைக்கும் கருவிழி (4)

14. பெருந்தலைவர் ஜகா வாங்கிவிட்டதால் கலங்கிய மன்னர் (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Friday, March 6, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 20


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 20

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


3. கருப்பு நிற துணியும் அரைகுறையாய் வெளுக்கப்பட்டால் வரும் நீண்டகாலம் (5)

6. அரசி அரசன் பாடத்தில் பாட்டு இடம் பெறவில்லை (4)

7. நிறம் மாற்றி தருபவர் பணம் 50 சதவீதம் கரையும் (4)

8. நீதிக்கடவுள் வெண்ணெய் இன்றி, தள்ளாடி தள்ளி அமர்வதேன்? (6)

13. சாரப்பள்ளம் சாமுண்டி சிலை செதுக்கும் ஒலி (4,2)

14. நாம் தினம் அரங்கனை சுற்றுவோம். சிவனை அல்ல (4)

15. அபராதம் தந்து உண்டவனை மகிழ்ச்சியுடன் ஒதுக்கிவிடலாம் (4)

16. வீட்டு எஜமானி பெயரில் மாதமும் மூலதனமின்றி உருளும் (5)


நெடுக்காக:


1. ராம் தப்பி செல்ல உதவிய விதி (5)

2. காலிழந்த உன்மத்தன் சற்குணனாக மாறினான் (5)

4. கூட இருப்பவன் இணைவதுதான் ரொம்பவும் நல்லது (4)

5. பாதி கங்கையின் கரைகளில் வர்ணம் பாதி சிந்திய கொடையாளி (4)

9. கல்கியின் படகோட்டி மனைவி கடைசி நாள் காற்றில் மிதந்தாள் (3)

10. தங்க சுரும்பு சுற்றிவந்து கொட்ட இயலாத பொட்டு கொண்டவன் (5)

11. விருப்பத்துடன் கட்டிகிட்டவள் ஆன்மா ஒரு கிருஸ்தவனை வட்டமிடுகிறது (5)

12. மங்காத சிரிப்பில் மயங்கி அலங்கரித்தவள் சந்தோஷத்தில் இல்லை (4)

13. மனம் இருக்கிற நிலையிலும் முடியும் (4)

b>Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Tuesday, January 20, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 19


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 19

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று திரைப்படத்தின் பெயரை type செய்தும் சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


1. ஆண் வாரிசு உண்டு என்று உள்ளங்கையில் காட்டும் மீன்வடிவக் கோடு (5)

4. முதலில் தோன்றி நடுவில் பாழான நண்பா! (2)

6. தழும்பு சுரண்டி எடுத்தவன் ஒரு ஏமாற்றுப் பேர்வழி (4)

7. சக்கையின்றி சவடால் அடிக்க துள்ளுவது கொடுஞ்செயல் (4)

9. ஆயுதம் இன்றி கிருஸ்தவ ஆலயத்து அன்னை வணங்கும் தாய்ப்பசு? (5)

12. நேர்மையுள்ள காசு? (4)

14. உட்கார வந்தவன் கடைசியில் சாகமாட்டான் (4)

16. விலாங்கு மீன் படை? (2)

17. பாலைவனத்தில் பொய்த்தோற்றம்? (3,2)

நெடுக்காக:


2. சுமமரியாதை இழந்து கலங்கி சன்மானம் தந்த மாமன் சந்திரன் (5)

3. முதலும் முடிவுமாய் கையேந்தி நின்ற குற்றவாளி (2)

4. இரண்டாவதாக கட்டிய பொன்வளை உள்ளே வெடிமருந்துச்சுருள் (3)

5. நன்கு கடித்து குதறி குத்துவிட்டான் கூத்தாடி (4)

7. மகளிர் விளையாட்டை முடிக்காத தாய் (3)

8. மத்தியில் நாங்கள் திரும்பிய எங்கள் தேசம் (4)

10. பிறந்த வீட்டில் தலையணை இன்றி இருக்க ஆசை (3)

11. காமராஜ் மரணத்தால் அரைகுறையாய் கட்டப்பட்ட மாளிகை (5)

13. முதியவனாய் விட்டுவிட்டு கலக்கத்தில் ஓடும் ஆறு (3)

15. எங்குமே காணாத பெண்ணின் பெயர் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக