Saturday, December 20, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 18


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 18

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம், அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒரு ஆங்கிலச் சொல்லும் உண்டு.


குறுக்காக:


5. உட்காராமல் சென்றுவிட்ட ராமன் அளவில்லாது அம்பெய்வதில் திறமைசாலியாக மாறிடுவான் (5)

6. நாகிரெட்டியின் நிறம் (2)

7. வாரக்கடைசி நாளில் குளித்தலை சென்ற தந்திரக்காரன் (3)

8. அவ்விடம் கரைகளில் சங்கமம் ஆன தோட்டி (5)

11. ஸ்வரம் குறைந்து பொங்குதலால் தடுமாறி செய்த குற்றம் (5)

12. இடையிடையில் வசிஷ்ட் வாயால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சீடனே! (3)

14. முதன் முதலில் சிறை வாசமா ஆண்டவா! (2)

15. நடுவில் தந்து விட்டுப்போன பூந்தேன் சிதறவிட்ட ரத்தினம் (5)


நெடுக்காக:


1. சரோஜினி நாயுடு புலவனுக்கு உயில் எழுதியபின் உயிரைவிட்டார் (6)

2. கொழுப்பு அதிகம் இருக்கும் புலாலை நடுவில் தின்றால் பிணக்கட்டிலில் விழ நேரும் (3)

3. தனக்கு இளையவளை அறிமுகப்படுத்தும் விதம் (2,3)

4. நடு வீட்டு அறையில் குழுமியிருக்கும் கும்பல் (4)

9. கொஞ்சம் அதிகமாகவே புஷ்பா சபித்ததும் ஒருவகையில் நல்லது பையா (3,3)

10. நடுநிலையில் நாங்கள் எல்லைகளை கடந்து ஒன்றுசேர்வோம் (5)

11. பாறையில் செதுக்கிய உருவத்தின் தலையை மாற்றிய தங்கப்பதுமை (4)

13. இடையில் பலம் குறைந்தாலும் சிறுவன் தேர் கூட ஓட்டுவான் (3)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Thursday, November 20, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 17


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 17

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒன்று ஆங்கில மொழியில் இருக்கும்.


குறுக்காக:


3. பாதியில் புகுந்து திருடியவன் யாருக்கும் தெரிந்தவன் அல்ல (5)

6. லண்டன்வாசியை இன்றே நேசிக்கச் சொல் (2,2)

7. 15 நெடு: பார்க்கவும்

8. அழிந்துபோன பாரதவம்சத்து மணமகள் ஓடிப்போனாலும் உதிர சம்பந்தமான அன்பு இருக்கும் (6)

13. முனைகளொடிந்த போர்வாளை சுழற்றி சூழ்ச்சி செய்பவள் ஜனநாயக ஆட்சியை விரும்பாதவள் (6)

14. திருமாலடியார் பக்தியில் மூழ்குவார் (4)

15,7 குறு: கோபப்பார்வையால் செந்நிறமான விழிகள் (4,4)

16. தோப்பு மானியம் குறைந்ததால் கலங்கிய தோட்டக்காரி (5)

நெடுக்காக:


1. கப்பலில் வர குழப்பம் (5)

2. அருகிலுள்ளது வேகவைத்தது மாற்றிவிடு (5)

4. ஜனங்கள் கைவிட்ட ராமச்சந்திரன் நெற்றிப்பொட்டு (4)

5. சென்னை ஹோட்டல்களில் செட் தோசையுடன் கறிவடகம் அதிகமாகவே கலந்து தருவர் (4)

9. நடுநிலையான ஊர் எல்லையில் போர் ? (3)

10. தர்மத்தலைவன் தேநீர் தந்திடுவதின் நோக்கம் பாதியாய் கரைந்து உருகவே (5)

11. கிரிஜா தலையைக் கிள்ளி எறிந்து காலடியில் போட்ட மலர் (5)

12. சுற்றுப்புறம் தரும் சந்தர்ப்பம் ? (4)

13. அரசர் வம்சத்தில் எல்லாம் கிடைக்கும் (4)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Monday, October 20, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 16


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 16

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகள் சிலவற்றில் ஆண், பெண் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.


குறுக்காக:


5. சீமானுடன் இல்லாத முட்டாள் சீனிவாசன் சுருங்கினான் (2)

6. ஆடை வேய முடியாத நண்பன் கூட இருந்தாலும் தைரியம்தான் துணை (3,3)

7. படுதா போடாத பாதிரியாரை முதலில் விற்க அலைந்த வர்த்தகன் (4)

8. பிறர் செய்த உதவிக்கு பிரதி பதில் வார்த்தை சொல்லாமல் மறப்பது நல்லதல்ல (3)

9. முதல் தேதி பிறந்த குழந்தை ஒருவகையில் சொந்த நாட்டைச் சேர்ந்ததே (3)

11. முதன் முதலில் சிறுமி வாயில் ஜிலேபி வைத்த மன்னன் (3)

13. சுற்றுப்பாதை தவிர்ப்பது நல்ல நெறி (4)

16. எஞ்சிய வயதில் குறைந்த செல்வமுள்ளவளாக மாறுபவள் (6)

17,1 நெடு: மும்மூர்த்திகளை குழந்தைகளாக்கி பாலூட்டிய கற்புக்கரசி சீக்கிரம் பொறாமை கொள்ளமாட்டாள் (2,4)

நெடுக்காக:


1. 17குறு: பார்க்கவும்

2. ஆஸ்திக்குரியவன் புதிதாக வந்தது எப்படியும் அரைகுறையாயும் வாசுவுக்குப் புரியாது (5)

3. கன்னட நாட்டிலிருந்து வந்தவள் பாதி வேலைக்காரியா மாறினாள் (3)

4. குடியானவன் உயரமாக வயதானவன் விலையாக மாட்டான் (4)

10. தியாகியே நேசிக்கையில் மாற்றம் உடம்பில் இருக்காது, தோழியே! (5)

12. கடைசி தமிழ் சொல்லை உருவாக்கிய ஜீவனம் (4)

14. அழிவு தொடங்காத குலம் (4)

15. ஜெயகாந்தனும் ஜெயலலிதாவும் பொதுவாகப் பெற்ற வெற்றி (3)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Friday, September 19, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 15


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 15

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.

சில விடைகளில் ஆண், பெண் பெயர்கள் இடம் பெற்றிருக்கும்.


குறுக்காக:


5. திருச்சூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் மாகாளி (2)

6. பா.ஜ.க.வின் மானியம் குறைந்த வருத்தத்தில் கிருஷ்ணனின் மனைவி வந்தாள் (2,4)

7. அந்தாதியில் முடிந்த ஆங்கிலத்தில் தேர்ச்சி பெற்று கலக்கிய இஸ்லாமியன் (4)

8. தான் ஓர் உயிர் என அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் பூச்சி (2,1)

10. பழம் தின்றுவிட்டால் விமானியாக மாறிடும் தந்திரக்காரன் (3)

12. நம்மவர் தலைநகரை விட்டுப்போனால் எப்படியும் உட்பகை தோன்றிவிடும் (4)

15. பெண்பிள்ளைக்காக கொஞ்சம் நிதானம் இழந்தால் கானக மக்களும் தவிப்பர் (6)

16. குமரியோ கிழவியோ சலனப்படாதவன் (2)

நெடுக்காக:


1. ஒரே அரங்கில் மூன்று தீபாவளிகளை கொண்டாடிய விஷ்ணுபக்தன் (4)

2. பாசம் குறைந்ததால் புஷ்பா கலங்குவது மிக நல்லது எஜமான் (3,2)

3. அரசன் ஆயுதம் சேர்த்து வணங்குமிடம் (3)

4. பேய் பிடிக்காத யானைக்கன்று திரும்பவும் உள்ளே கொண்டுவந்தால் நான் தலைவன் (4)

9. அவனும் அவளும் ஒருவகையில் உயிர் கள்வர் (5)

11. என்னுள் உடன் இருக்கும் இரப்போன் (4)

13. யானை வருவதை முன்னே உணர்த்தும் ஒலி (4)

14. விலங்குக் கூட்டத்தில் சிக்கிய பறவை (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Wednesday, August 20, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 14


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 14

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்..

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


5. வருங்காலத்தில் வெண்கொக்குகளை கரை சேர்க்க வேண்டாம் (2)

6. பொன்னிற பறவை வாழ்ந்திருக்க, குளிக்கிற சுற்றுப்புறங்கள் இல்லாமல் தவித்தது (6)

7. கணவனின் வேறு குடும்பம்? (5)

8. இந்நாள் முதல் புகைப்பதை விட்டுவிட்டதால் சந்தோஷப்படு (3)

10. வீண்செலவு செய்பவன் தாள முடியாமல் சுற்றும் புல்லுருவி (3)

12. கரிகாலன் ஒரு துரோகி? (5)

15. நம்புவது விட்டு விடுவதும் இல்லாமல் காக்க கலங்குவது தோழமையின் பொருட்டு (6)

16. தெய்வமே! (நீ) திமுக இல்லையென்றால் தேமுதிகவா? (2)


நெடுக்காக:


1. மனைவியை கவிஞன் வில்லாக தொடுக்காவிடினும் வாலிபன்தான் (4)

2. மணியனின் கதை படிக்க பாதியில் இணையதளத்தில் இணைவது முதலில் வீண் (5)

3. நுணுக்கம் குறைந்த ஏர்மரம் (3)

4. பறவை மூக்கின் வடிவமைப்பில் சித்திரப்பாவை படைத்தவன் (4)

9. செல்வ புத்திரி மகாலட்சுமி (5)

11. பாட்டு பாடுவதாலா பாதியிலேயே மயங்கி பாப்பா தூங்குகிறது? (4)

13. வழியற்றுப்போன மகாதேவனுக்கு ஒருவகையில் கேட்டதெல்லாம் தரும் (4)

14. வஞ்சனை நடுவில் சிக்கி தவிக்கும் வல்லமை (3)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Sunday, July 20, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 13


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 13

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒரு ஆங்கிலச் சொல்லும், இரண்டு பெயர்களும் உண்டு.


குறுக்காக:


3. முதன் முதலில் லட்சுமி, ஜானகி, ரேவதி, ரோகிணி, மல்லிகா இவர்கள் கலந்து கட்டிய பூ தான்! (2,3)

6. கோபம் உள்ளவரோடு இருக்கிற தழும்பு மறையும்படியான மாற்றம் தகும் (4)

7. உத்தரவு இட்டவர்களை எப்படியாவது இவர் துரத்தி விடுவார் (4)

8. சாரதா தவம் செய்து விளக்கும் திருமால் பெருமை (6)

13. நாக்கு வறண்டதால் நானாக திரும்பிப் பார்த்தேன், எனக்கொரு கனவு வந்தது (2,4)

14. சுழன்றதெல்லாம் நடுவில் சுகமான காற்றாக மாறியது (4)

15. மொகலாயருடன் போரிட்ட மகாராணா வீரப்பிரதாபன் சந்தனம் கடத்தியவனைக் கொன்று கடைசியில் நாட்டைப் பிடித்தான் (4)

16. சிறப்பாகவும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகவும் பெண்ணைப் பெற்றவர் செய்வார். (5)

நெடுக்காக:


1. ஆரம்பத்தில் சரிந்து உட்கார முடியாத லைலா ஒரு காவியத்தின் தலைவி ஆனாள். (5)

2. மூலதனம் குறைவாகப் போடுபவன் தலைவன் (5)

4. ஜனனக் குறிப்பு கணிக்க ஜாதி, மதம் கடைசியில் சேர்க்க வேண்டும். புத்தி தேவையில்லை (4)

5. உலகையாண்டவன் சந்தோஷமாயில்லாத நகரம் (4)

9. மாமணி சச்சின் விருது இந்திய தேசத்ததல்ல (3)

10. மகாராணியை முதலில் பெற்றவள் பூமாதேவி. மற்றவளல்ல. (5)

11. குற்றத்தைப் பொருத்தருள எவ்வழியிலும் கருப்பு மனிதன் எண்ண மாட்டான் (5)

12. வடக்கே சென்றுவிட்ட டாக்டர் கேசவன் ஒருவிதத்தில் நடனமாடுபவர் கூட (4)

13. நங்கநல்லூரில் பாதி கல்விக்கூடம் தான் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Friday, June 20, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 12


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 12

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.குறுக்காக:


3. பம்பர ஆட்டம் இறுதிவரை ஆடும் தலைமுறை (5)

6. உறுதிமொழி முடிவில் பேச சொல் (4)

7. இடையழகு இல்லாவிடினும் விழியழகுள்ளவள் கற்புக்கரசி (4)

8. இடையூறுகள் சில போனபின்பும் சிரமப்படுபவன் ஒருவகையில் பித்தன் (6)

13. நாங்கள் இரண்டுபேர் இவரும் நார் உரிக்க உதவினோம் (2,4)

14. உள்ளத்தில் கலங்கியது தினமலரில் சுருக்கமாய் வெளியாயிருந்தது (4)

15. முதல் ராத்திரியில் போக்கத்தவனிடம் சிக்கிய சொற்களஞ்சியம் (4)

16. உலகம் சுற்றும் ஆசிரியரை வந்தடையும் வியாழ நோக்கம் (5)

நெடுக்காக:


1. அன்புச்சுடர் தீபாவுக்கு சம்பளம் பாதியானதில் வருத்தம் (5)

2. தலைவலி நீங்கியபிறகும் அவர் மதம் மாறுவது நீதியல்ல (5)

4. கரன்சி மாற்றும் அபிமானி (4)

5. கடைசியில் மரண பயம் தாக்கிவிடும் பிரயாணம் (4)

9. அருள் தரும் அரவம் உருமாறி உயிரிழந்தது. (3)

10. மாப்பிள்ளை மணப்பிள்ளை? (5)

11. சரியாக 180 டிகிரி கோணத்தில் முன் பாதி எழுதியவர் (5)

12. பேசா நிலையில் ரத்தம் குறைந்த சித்தர் (4)

13. நாலுபேர் நாம் நல்லவர் என்பதில் பயனில்லை. (4)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Tuesday, May 20, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 11


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 11

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் இரண்டு ஆங்கிலச் சொற்களைக் கொண்டதாகவும், ஒன்று ஒரு பெண்ணின் பெயரைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும்.
குறுக்காக:


5. 15 நெடு: பார்க்கவும் (2)

6. தானத்தின் தரம் குறைந்தாலும், கொடையில் உயர்வானதாக மாறிவிடும் (6)

7. அரைகுறை ஆடம்பரத்தால் மாறுபட்ட தொகுப்பேடு (4)

8. குளிர்ச்சியாயிருக்கும் பிரதேசம்? (3)

9. மாநிலத்தில் விட்டுவிட்டு வந்தவள் பெயர் (3)

11. கடவுள் ஒருவன் (3)

13. சாலையாக மாறிய வேள்வி மண்டபம் (4)

16. குரங்கு சாப்பிட பாதி மலர் கசக்கி கொடுத்த செவ்வந்தி (6)

17. 12 நெடு. பார்க்கவும் (2)


நெடுக்காக:


1. கதை முடிவில் சூறாவளியில் சிக்கிய பொக்கிஷம் (4)

2. தூணிலிருந்து வந்தவனே தலைசிறந்த நரமாமிசம் அதிகமாகக் கலந்துண்டவன் (5)

3. வேளை வந்ததும் தாழ்ந்து போகும் சாஸ்திரம் (3)

4. விண்ணில் வர்ணஜாலம் தோன்றும்படி மாத்தி விடலாம். விமானத்தில் வா (4)

10. கொடையாக விட்டுத்தரும் மண்ணில் பூபதி சாமியாக மாறுவது சாப கேடு (5)

12, 17 குறு: கருவிழி மன்னன் ராஜாமணி கண் கலங்கினான் (4,2)

14. ஜப்பானிய படைவீரன் ராசாமுன் மாய்ந்த காரணத்தால் ஆண்மகன் இல்லை (4)

15, 5 குறு:. 50 சதவீதம் மண்ணுக்குள் மறைய மாற்றுப் புது வழி (3,2)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Thursday, May 1, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 10


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 10

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.
குறுக்காக:


5. கேடு கேட்ட தம்பிகளை அக்காள் மாற்றியது குழந்தைக்காக (6)

6. பேய் பிடித்திருக்கும் ஞானி? (2)

7. குட்டையன் குழப்பிவிட்டான் அரசே (4)

9. பெருந்தலைவரைப் பெற்ற சிதம்பரத்து அம்பிகை (4)

10. தீர்ப்பளிப்பவன் தர்மத்தின் தலைவன் (4)

12. காப்பியமாக உருவாக காரணமான காலணி (4)

13. முதன் முதலில் கோயங்கர் வாழ்ந்த பிரதேசம் (2)

14. மெய்மறந்து வீரமண்ணை ஸ்வரங்கள் இரண்டுடன் கலந்து இசைக்கும் பச்சை யாழ் (4,2)


நெடுக்காக:


1. தூண்கள் இடையில் மறைந்த துகள் (2)

2. வெள்ளி தராசுக்காரன் முகம்மதியனா இல்லை (4)

3. தோற்றத்தின் வசீகரம் தரும் அதிர்ஷ்டம் (4)

4. இனிமையான இசைக்கு அணுகாத மனமும் ஓர் அளவின்றி மயங்கும் (6)

8. குரங்கு வரவால் கதி கலங்கினாலும் கவலை கொள்ளாத மாந்திரீகன் (6)

11. ஸ்ரீ கிரி ஆட்டத்தில் அவல் இன்றி அமருவதில்லை (4)

12. உயிரிழந்தால் பார்க்க சகிக்காத விலங்கு (4)

15. பராக்கிரமசாலியே! மரம் வெட்டி தருவீரா? (2)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Saturday, April 12, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 9


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 9

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.
குறுக்காக:


4. பிரம்மன் ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளாத ஒரு முனிவன் (3)

5. இடையர் இடையில் இணையான அன்பு கலந்த உறவு (5)

7. துடுப்பு ஆட்டக்காரன் கடைசியில் சிக்குவதோ நடுவானில் (2)

8. வியாழனன்று காணிக்கையாக சீடன் கொடுக்கும் பொருள்? (6)

10. பறவை அடக்கினவளின் துள்ளலில் வட போச்சே (6)

11. லகரங்களில் திருவிளையாடல் (2)

12. ஓமந்தூர் எல்லைகளில் கையேந்தும் ஒரு ராத்திரி (2,3)

13, 3 நெடு. அந்தப்பெண் எவர் என அறியாதவர்கள் கதறி போய் கலங்கினர் (3,2)


நெடுக்காக:


1. தனியார் மயமாவதன் கலவரத்தில் யாதவர் இடம்பெறாமல் செய்த தந்திரக்காரன் (6)

2. இளவேனிற் பருவத்தில் அரண்மனை சமாளிப்பது கைவந்த கலை. குழப்பம் செய்து குலைப்பது வேண்டாம். (4,3)

3. 13 குறு. பார்க்கவும்.

6. குடிகாரன் பாதி மக்களை ஆட்டிவைப்பான். மீதி நாகங்களை ஆட்டுவிப்பான். (7)

9. பிரஹலாதனை ஈன்ற கற்புக்கரசி வஞ்சனையோடு இயற்றிய கணிதநூல்? (2,4)

12. மாயையற்ற ஓலை குடிசை எழுப்பும் ஒலி (2)

Transliteration scheme:

உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Sunday, March 23, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 8


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 8

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் சில திரைப்படங்களின் தலைப்புகள் பெண்களின் பெயர்களாகவும், ஒரு திரைப்படத்தின் தலைப்பு ஆங்கிலச் சொல்லாகவும் இருக்கும்.


குறுக்காக:


5. ஊருக்கு வித்தகர் சத்தம் போட இயலாமல் தவிக்கவைத்த பறவை (6)

6. சுவை நிறைந்ததொரு சிற்றுண்டி (2)

7. தமிழுக்கு சிகரமான அக்கிரகாரம் (4)

9. ஓரெழுத்து வேற்றுமையில் அரசனும் அரசியும் (2,2)

10. தமிழகத்து முதல் பெண் டிஜிபியாக குறுகிய காலத்தில் மாறியவர் (4)

12. சிவபூஜைக்கு ஒவ்வாத ஓலைப்பூ (4)

13. நேரம் கிடைக்கும். ஆனால் கிக்கு இருக்காது (2)

14. நாங்க சதம் அடித்தால் பேரொலி கிளம்பும் (6)நெடுக்காக:


1. முதலாவதாக ஜோதிகாவும், இரண்டாவதாக சூர்யாவும் வந்தால் சிறப்புதான் (2)

2. கண்ணன் வளர்ந்த ஆயர்பாடி (4)

3. அரைகுறையாயும் அனுபவித்திராத புனிதமானவள் (4)

4. இசையகம் இல்லாவிடினும் கம்பரால் கூட பாடவரும் இளமை இசை (6)

8. கரிய நிறம் பெற்றவளைக் கண்டு மாத்ருபூதம் கலங்கி பூண்டு உட்கொள்ளவில்லை (6)

11. தங்கமான தேவலோக சுந்தரி (4)

12. தந்தை வழி உறவில் முதல் கரு உருவாகி பிறந்த இடம் (4)

15. காலொடிந்த இளையவனின் மூச்சு (2)

Transliteration scheme:

உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Tuesday, March 4, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 7


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 7

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம். திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் சில திரைப்படங்களின் தலைப்புகளில் ஆங்கிலச் சொற்கள் இருக்கும்.


குறுக்காக:

4. தரம் மிக்க சீட்டாட்டம். (3)

5. மேலைச் சாளுக்கிய அரசன் அதிக திறமையானவன். (5)

7, 10 குறு: குற்றவாளி ஒருவரின் நினைவேடு உருவானது ஒரு உடையின்றி திரிகையில். தூக்கு கயிறில் அல்ல. (2,4,2)

8. மத்தாப்புகள் உண்டாக்கும் நிறங்களின் மாயவித்தை. (6)

10. பார்க்க 7 குறு:

11. பேச்சு குறை கூறு. (2)

12. கைதவறிய பாதரட்சையை வேலி போட்டு காக்கவேண்டும். (5)

13. சம்பாதித்து தரும் ஆயுதம். (3)


நெடுக்காக:

1. திரும்பத் தொடங்கும் செடியிலிருந்து உருவாகும் சிவத்ததாசி. (6)

2. திருமண அன்பளிப்புக்கான காசுபணம் கரியானால் கலக்கத்தில் காம்னா காணாமல் போய்விடுவாள். (4,3)

3. அகந்தை கொள்ளக்கூடாத தன்மை. (2)

6. செய்த தீவினைகளை பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டுதல் கிருத்தவ சம்பிரதாயம். (2,5)

9. சின்னஞ்சிறு கிளிகள் காதல் பறவைகள். (2,4)

12. பாழுங்கிணறை சூழ்ந்திருக்கும் கருங்கல். (2)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Friday, February 28, 2014

திரைக்கதம்பம் மலர் - 5


திரைக்கதம்பம் மலர் - 4 ல் கேட்கப்பட்ட கேள்வி:

தமிழ் திரைப்படங்களின் தலைப்புகளில், முதல் எழுத்தும் கடைசி எழுத்தும், ஒரே எழுத்தாக அமைந்த, தமிழில்   வெளிவந்துள்ள  திரைப்படங்களின் பெயர்களை நண்பர்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டும்.  
 
குறிப்பு:

அவை 2 எழுத்துக்கள் கொண்ட தலைப்பாகக் கூட இருக்கலாம்.    

வேறு மொழியிலிருந்து தமிழ் மொழியாக்கம் செய்யப்பட திரைப்படங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாகாது. 

விடைகள்:

திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவை வெளிவந்த ஆண்டும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.    சிவலிங்க சாட்சி               (1942)
2.    குடும்ப விளக்கு 
               (1956)
3.    குலவிளக்கு                      (1969) 

4.    வா ராஜா வா                    (1969) 
5.    திக்கற்ற பார்வதி              (1974)
6.    மிட்டாய் மம்மி                  (1976)
7.    வாலிபமே வா வா            (1982)
8.    வா கண்ணா வா               (1982)
9.    கை கொடுக்கும் கை         (1984)

10.  புதிய தீர்ப்பு                        (1985)
11.  திருமதி ஒரு வெகுமதி     (1987)
12.  வா அருகில் வா                (1991)
13.  வா மகளே வா                  (1994)
14.  திருமூர்த்தி                        (1995)
15.  சிம்மராசி                           (1998)
16.  கண்மணி  உனக்காக        (1999)
17.  கண்ணுக்கு கண்ணாக      (2000)
18.  பாபா                                  (2002)
19.  ஜேஜே                                (2003)
20.  கையோடு கை                   (2003)
21.  ராமச்சந்திரா                      (2003)
22.  சிவகாசி                             (2005)
23.  திருப்பதி                            (2006)
24.  திண்டுக்கல் சாரதி            (2008)
25.  வாலிபமே வா                   (2010)
26.  கனகவேல் காக்க              (2010)
27.  விகடகவி                          (2011)
28.  ராரா                                  (2011)
29.  வாகை சூடவா                  (2011)
30.  யாயா                                (2013)       

*  சௌசௌ  தலைப்பில் ஒரு திரைப்படம் 1945ல்  வெளிவந்தது. அது உண்மையில் 3 சிறு குறும்படங்களின் தொகுப்பு. (1. கலிகால மைனர்  2. பள்ளி நாடகம்  3. சூரப்புலி). சௌசௌ என்றால் கலவை என்று பொருள். இதன் காரணமாக இது பட்டியலில் சேர்க்கப்படவில்லை.                         
 
விடைகளை அனுப்பியிருந்தவர்கள்:

1.    மாதவ் மூர்த்தி            (12 படங்கள்)
2.    முத்து சுப்ரமண்யம்    (25 படங்கள்)

இவர்கள் இருவருக்கும் பாராட்டுக்கள். நன்றி.       
 

திரைக்கதம்பம் மலர் - 5

திரைப்படங்களின் தலைப்புகள் பற்றிய ஆய்வு தொடர்கிறது.
   
தமிழ் திரைப்படங்களின் தலைப்புகளில், ஒரே உயிரெழுத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு,  உயிர், உயிர்மெய் எழுத்துக்களால் அமைந்தவையாக பல (ஏறத்தாழ 20) திரைப்படங்கள் வெளிவந்துள்ளன.   
 
உதாரணமாக, கீழே சில திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அல்லாத சில தலைப்புகளைக் கொடுத்திருக்கிறேன்.   உருபு,  விசிறி,  கலவர, மாமா, சைகை.   

திரைக்கதம்பம்  மலர்  - 5 க்கான கேள்வி:

தமிழ் திரைப்படங்களின் தலைப்புகளில், ஒரே உயிரெழுத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு,  உயிர், உயிர்மெய் எழுத்துக்களால் அமைந்த, தமிழில்   வெளிவந்துள்ள  திரைப்படங்களின் பெயர்களை நண்பர்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டும்.  
 
குறிப்பு:

அவை 2 எழுத்துக்கள் கொண்ட தலைப்பாகக் கூட இருக்கலாம். ஒரே எழுத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகவும் இருக்கலாம்.    

வேறு மொழியிலிருந்து தமிழ் மொழியாக்கம் செய்யப்பட திரைப்படங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாகாது.

விடைகளை பின்னூட்டம் மூலமாக எழுதி அனுப்பவும்.

திரைப்படங்களின் பெயர்களை தமிழில் கீழ்க்கண்ட website சென்று பார்க்கலாம்.
http://reversetamilcinema.blogspot.in/2013/02/1940-2012.html
 

ராமராவ்   

Friday, February 14, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 6


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 6

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

விடைகளில் ஒரு திரைப்படத்தின் தலைப்பு ஆங்கிலச் சொல்லாக இருக்கும்.

குறுக்காக:

5. இளையவன் தமையனை பிறருக்கு அறிமுகப்படுத்தும் விதம் (2,4)
6. மொரிஷியஸ் தீவுகளில் வாழும் முனிவர் (2)
7. வையம் நடுவில் உறைபனி மூடிய உயர்ந்த மலை (4)
9. மதிவாணன் மயங்கியதால் இறுதியில் காண முடியாத விண்ணிலவு (4)
10. மதுரைப்பூக்காரி மூத்தமகனின் காலில் தலைகுப்புற விழுந்தாள் (4)
12. மன்னர் தலைவன் துரைராஜன் காலொடிந்ததில் கலங்கினான் (4)
13. மௌனமாயிருப்பாளா துர்க்கை? (2)
14. குடியை விட்டதால் நமது கலை தரம் மாறுபட்டு உயர்ந்த ஊர் (6)

நெடுக்காக:

1, 2. கடைக்கு போனால் கிடைக்கும், கண்ணன் ஆரம்பத்தில் தேடி அலைந்த மதுக் கோப்பை (2,4)
2. 1 நெடு: பார்க்க
3. விரும்பியவனை அழை. குறைவாகவே அவன் பேசுவான் (3,1)
4. சிவகங்கைச்சீமை வீரன் குழப்பத்தில் முதல் மரியாதையை கௌரவத்துக்காக விட்டுக் கொடுத்தது பெருமதிப்புக்குரியது (3,3)
8. முடியாத ஒன்றை செய்ய திரிக்கும் பொடிமண் வடம் (3,3)
11. கவர்ந்திழுக்கும் காந்தி மதம் மாறியது புத்தியில்லாததால் (4)
12. நடராஜன் கடை சேதமடைந்தாலும் கடன் இல்லாமல் கம்பீரமாக நடக்கிறது (4)
15. விருப்பமின்றி அரவான் எடுத்த ஓட்டம் (2)
 
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Tuesday, January 28, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 5


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 5

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.விடைகளில் ஒன்றிரண்டு திரைப்படங்களின் தலைப்புகள் ஆங்கிலச் சொற்களாக இருக்கும்.குறுக்காக:

5. ஏகலைவன் வேதனை கொள்ளாதது எதற்கு? (2)
6. ஓரெழுத்து வேறுபாட்டில் இளைஞனும் இளம்பெண்ணும் (3,3)
7. தானம் செய்பவர் அதிகமாக வாழும் தகடூர்? (5)
8. ஒரு குஸ்தி மாஸ்டர் மறைந்தாலும் உயர்ந்தவர் (3)
11. கரம் பட்ட அதிர்ஷ்டம் கையில் வராத சிலை பாத்திரத்தில் காணவில்லை. (3)
13. மலருக்கேல்லாம் மன்னன் ஆரம்ப பூஜைக்கு ஒரு பொற்காசு மாற்றினான்.  (5)
16. பெரியோரின் பெயர் வைத்துக் கொள்ளாத பாபநாச மாமா திருமணம் காசுக்கும் அன்புக்குமான போராட்டமாக மாறியது (3,3)
17. அப்பாவி துறவி (2)

நெடுக்காக:

1. ஜெயித்தவர் விண்ணுக்கு மன்னர். மண்ணுக்கு அல்ல (4)
2. கடவுள் கைவிட்ட ஆண்பாம்பு வலியுடன் கலங்குவதால் சீறும் கொடிய மிருகம் (3,2)
3. கேட்பதற்கு டெனிம் சல்லடம் மாதிரி  ஒலிக்கும் மரபணுக்கள் (3)
4. கலகம் விளைவித்த வஸ்தாதே பார்வதியின் காதலன் (4)
7. தன பங்கை கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுக்கும் உடன்பிறப்பு (3)
9. உழும் நிலமாகி விட்டதால் திவாலாகியவன் ஓர் அதிகாரி (3)
10. மயிரிழந்தால் உயிர் துறக்கும் விலங்கு (5)
12. கற்புக்கரசியை கவர்ந்துசென்றவன் கவன குறைவால் கலங்கியதால் கணவரானவன் (4)
14. இல்லறவாசி நுழைய அனுமதிக்காது அபூர்வ சாகசம் புரி (4)
15. சபா கோஷ்டி பெருந்தொகை இழந்தது மிக நல்லது (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ


நகல் அனுப்புக

Wednesday, January 8, 2014

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 4


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 4

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.


குறுக்காக:
3. இளவரசியும் மன்னன் மகள் (5)
6. மலையுச்சி அடைந்த மனிதன் இறங்கினால் ரசிகனின் மதம் மாறும் (4)
7. விருப்பமின்றி புகை பிடிப்பவன் எப்படியும் நண்பன் ஆகமாட்டான் (4)
8. மீண்டும் தேறுபவன் ஆண்டவன் கைவிட்டால் இறக்கும் நிலையில் இருப்பான் (6)
13. ஆறாவது ராசிக்காரி மணமாகாத மங்கை (6)
14. மரியாதைக்குரியவன் பல இடையூறுகளைக் களைந்தாலும் சாகமாட்டான் (4)
15. சம்பாத்யம் குறைந்தது உண்மைதான் (4)
16. பணிப்பெண் காவேரி சிலைக் கையை உடைத்ததால் தலைமுடியை இழந்தாள் (5)

நெடுக்காக:
1. பரமசிவம் ஒரு குற்றம் குறையற்ற மாணிக்கம் (5)
2. மாலையில் காய்ந்த நீலாம்பரி தொடுப்பதின் தொடக்கம் (4)
4. பங்கஜம் பம்பரமாய் சுழன்றதில் வீண் பெருமை கொண்டாள்
5. கற்பவன் கண்ணன் மாவடு பார்த்து விட்டால் கலக்கிடுவான் (4)
9. யுத்தத்தின் ஆரம்பத்தில் சிறிது வன்முறையை கையாண்ட இளைஞன் (3)
10. பிராமணப்பெண் குழந்தை ஆத்திரத்தில் மாலையில் வரவில்லை (5)
11. விழி பரிமாணம் குறைந்ததால் கலங்கினாள் பாரதியின் காதலி (5)
12. குழிவிழும் குமரி எழிலை குலைத்தால் கொடுந்தீ கொப்பளிக்கும் (4)
13. பெண்ணை ஒருவனுக்கு கட்டிக் கொடுக்கும் தானம் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக