Saturday, December 21, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 78


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 78

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் இரண்டு ஆங்கிலச்சொற்கள்.


குறுக்காக:


3. மங்காராமை ரொம்பவும் மலரோடு தாக்கி திரும்பும் வளைதடி (4)

4. "தானே ஈசன்" என, ரத்தத் துளிகளை சிந்தியபின் தப்பாக நாரதன் வாசித்தான் (4,2)

6. வேறு விலங்கை அரைகுறையாய் துரத்தும் புலி (3)

7. தெருப்புறம் மேட்டில் வீடு இல்லாமல் இல்லையோ? (5)

9. சூடம் கையில் ஏற்ற மலர் மேலேபோகவில்லை (5)

10. 11 நெடு. பார்க்கவும்

12. முதல் மனைவியுடன் ஊர்விட்டு பயணிப்பதில் கலங்கினான் முத்துப்பிள்ளை (6)

13. இளையவன் இருக்கையில் படைக்கு அண்ணன் பயப்பட மாட்டான் (4)


நெடுக்காக:


1. தெங்கு ஓலைத்துண்டு (7)

2. லெனின், ஸ்டாலின் வசமிருந்த கண்ணாடி வில்லை (3)

3. சுண்டினால் விழுவது நாணயத்தின் எந்தப் பக்கம்? (2,3)

5. ஸ்வரம் இல்லாமல் பண் பாடிய பராக்கிரமசாலி கட்டபொம்மனோ? (7)

8. மரம் சிதைத்து பிறகு சுற்றிய படைப்பாளி (5)

11. அதிகம் கதகதப்புண்டாவது ஒருவகையில் குற்றம் (3,3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Wednesday, November 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 77


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 77

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒன்று ஆங்கிலச்சொல்.

* குறியிட்ட சொல்லுக்கு இணையான சொல் புதிய சொல்.


குறுக்காக:


3. நெருக்கம்* குறைந்ததால் வெறுப்பதும் வெயிலின் தாக்கத்தை உணர்த்தும் (4)

4. கொஞ்ச நாட்கள் சாவுடன் போராடுபவன் தன்னை ஆண்டவன் என கூறிக்கொள்வான் (2,4)

6. அதிகமாக மணலில் திரியும் பெண்ணின் பெயர் (3)

7. வாத்தியார் பேச்சால் ரொம்பவும் கெட்டுப்போன பழங்குடி கிராமம் (5)

9. சாஸ்திரம் வலிமை இல்லாததால் மனக்குழப்பத்தில்* ராஜாங்கம (5)

10. 13 குறு. பார்க்கவும்

12. அன்னையின் அன்பு மயக்கத்தில் கணிசமாகத் தானே சம்பாதிப்பாய்? (6)

13, 10 குறு: பெரும்பாலும் தரம் பிரிக்கிறபோது தடுமாறும் தறுதலைப் பிள்ளை (4,3)


நெடுக்காக:


1. காற்று வரும் புறம் வாகன இருக்கை (4,3)

2. இடையில் பயம் இன்றி துப்பு கிடைக்கும் வழி (3)

3. வெள்ளத்தில் பாதி சொத்து பறிகொடுத்த திருச்சி பெண் சிவப்பானவள் (5)

5. பழைமைவாதி சம்பத்தா பலி ஆனார்? (7)

8. குதிரையில் போட்டதால் போர்வையை இழந்தவன் சிறப்பு பட்டம் பெற்றவன் (5)

11. படப்பிடிப்பிலிருக்கும் நாய்குட்டி (3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Sunday, October 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 76


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 76

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


3, 11 நெடு. கணிதம் கொஞ்சம் தெரியாததால்தான் சரியாக தெரிந்துகொள்ள தீராத வேட்கை (4,3)

4. சிற்றங்காடி பெண்பறவை கடைத்தெருவுக்கு போய்விட்டு குடிக்க அலைந்தது (6)

6. பெரும்பாலும் இருக்கும், செல்லமாக அழைக்கும் பெண்ணின் பெயர் (3)

7. குறத்தி மகளின் நாடக வடிவப் பாடல் (5)

9. மதிப்பிற்குரிய கள்ளா! முழிக்கிறாயேடா! (2,3)

10. முதல் முறையாக உள்ளே அதே படையலே (3)

12. இறுதிச்சுற்றில் வென்றால் கிடைப்பது இருக்க தொகுப்பை இணை (3,3)

13. தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் சிறப்பு எழுத்து (4)


நெடுக்காக:


1. முதலில் வீணாய்ப் போன வீட்டு ருசிக்கு அலைகிறது விடுதலை பெற்ற வீட்டுப்பறவை (7)

2. 3 நெடு: பார்க்கவும்

3, 2 நெடு. இடையூறின்றி எதிர்க்க, ரத்தநிற தாயக்கட்டையை ரொம்பவும் உருட்டவேண்டும் (5,3)

5. நீரை உள்ளிழுத்து பாகில் ஊறவைத்த தின்பண்டம், செரிமானத்துக்கு நல்லது (3,4)

8. பொதிமாற்றி செப்பனிடுதல் தரும் தகுதி (5)

11. 3 குறு: பார்க்கவும்Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக

Friday, September 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 75


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 75

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


3. 11 நெடு: பார்க்கவும் (4)

4. வாசவனை வென்ற மேகநாதன் (6)

6. மதமாற்றம் செய்தால் எதன் உயிரை எடுப்பான்? (3)

7. பெரிய மகன் மருமகன்? (5)

9. சரித்திரம் படைக்காத கவிதைகள் தாமே இய்ற்றுபவரே அறிவாளிகள் (5)

10. பணயக்கைதி அரைகுறையாய் செய்யும் வழிபாடு (3)

12. இளம்பெண்ணை இழந்து வருந்தும் மகராஜனின் கும்பம் அவனது தலைக்கேறும் (6)

13. ஆனந்தத்தில் திளைத்திருக்கும் எல்லைப்புற காவலரா மாமன்னர்? (4)


நெடுக்காக:


1. அமர்ந்திருந்தாரை அதிகம் மயக்கும் மலர் (7)

2. ஆங்கிலேயன் பெயரில் ரயிலடி தொடங்கிய சமயம் (3)

3. மேகமூட்டத்தில் கருகல் இன்றி காந்தத்தால் எரியும் வாணம் (5)

5. உறங்குவதற்கான இடமா பாடசாலை? (7)

8. தேநீர் விடுதி தலைவன் ஜாடை கண்டீரா? அதிகம் மாறியுள்ளதே! (1,2,2)

11, 3 குறு. மனிதத்தலையை விழுங்கிய விலங்கும், கொஞ்சம் பழச்சாறு அருந்திய அரசனும் சொந்தக்காரர்கள் (3,4)Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Tuesday, August 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 74


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 74

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒன்று ஆங்கிலச்சொல்.

* குறியிட்ட சொல்லுக்கு இணையான சொல் புதிய சொல்.


குறுக்காக:3. எட்டாமல் விட்டுவிட்ட எலிப்பொறி* (3)

4. ஜெர்மன் நாட்டில் 50% ஆங்கிலேயன் பண்புள்ளவன் (6)

6. சிறிதான உருத்திராட்சம் அணிந்த சிவா (3)

7. அய்யய்யோ! செல்வம் போய்விட்டதால் அச்சகம் போச்சோ? (5)

9. கூத்து நடுவில் உள்ளே ஒளி குறையாதா? விளையாட்டுதான் (5)

10. சிறைச்சாலை விட்டு வெளிவந்த சர்வாதிகாரி செய்த பயணம் (3)

12. நூறு பசுக்கள் போய்விட்டால் ஆபத்து! ஆபத்து! (3,3)

13. காளை ஆற்றில் விழுந்து கொழுப்பு* கரைந்தது (3)


நெடுக்காக:1. வீட்டுக்கு விலக்கான அன்னைக்கு புத்த மங்கை ஒரு பாசமலர் (7)

2. ஐஸ்வர்யம் நிறைந்த மகள் (3)

3. என் பொன்னான பேச்சு குறைந்தபோது நிகழ்ந்ததெது? (5)

5. சுவாரசியமான பேச்சு பிரவாகத்தில் அதிகம் பேசப்பட்ட ஆயுதம் (4,3)

8. பெரும் பரவசத்தில் துள்ளிய சிவாஜி (5)

11. இனிமையான பேச்சு வழக்கில் பேசப்படும் நகரம் (3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Saturday, July 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 73


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 73

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் இரண்டு ஆங்கிலச்சொற்கள் கொண்டவை.


குறுக்காக:


4. கரணம் தப்பினால் நல்ல வரும்படியாம். எப்படியோ எல்லோரும் ஆரோக்கியம் (4,3)

6. கொஞ்சம் வித்தியாசமான மாறுபட்ட பெயர் (3)

7. குழல் விளக்கு சரியாகப் பொருத்தும் லைப் டியூட்டி முடியவில்லை (5)

9. பொன்னாடை போர்த்தும் மேளகர்த்தா (5)

10. முருகன் தீட்டு உள்ள குடிமகன் (3)

12. ஆழமுள்ள நீர்த்தடாகம் நீந்துவது கற்றுக்கொள்ள உதவும் (4,3)


நெடுக்காக:1. விண்ணை விட்டுவந்த குரங்கின் சேஷ்டையின் புதுமையில் மணிவகைகள் (7)

2. 11 நெடு பார்க்கவும்

3. லண்டன்வாசியே! நான் உன்னை காதலிக்கிறேனடா (1,2,2)

5. குறிஞ்சித்திருடன் திகைக்க குள்ளன் குளித்தலை மறந்தான் (7)

8. உடன்பிறந்தவள் இருக்க திருச்சி லட்சுமி வேண்டாமே (5)

11, 2 நெடு: நற்குணம் பொருந்திய இளையவன் நம்பியதல்ல இது. அதிகம் மோசம்போனது. (3,3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Friday, June 21, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 72


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 72

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

* குறியிட்ட சொல்லுக்கு இணையான சொல் புதிய சொல்.


குறுக்காக:


3. தடைசெய்யும் வண்ணம் (4)

4. ராஜ கிரகங்கள் அசுரருக்கு ஏன் உயிர்களை எடுக்க தூண்டின? (2,4)

6. போ, பிறகு வா மகனே! (3)

7. சக்கரைக்குள் மூழ்கியிருக்கும் பெண் குரங்கு பெயர் (5)

9. ஊர் சீர்ப்படுத்த பணி தொடங்கவில்லை (5)

10. விலங்கு பிடிக்க பிரயத்தனஞ்செய் (3)

12. லவ்பேர்ட் பறக்காது சிறைவைத்தல், பெரும் தவறு (3,3)

13. மாலை வீசியதில் நிறைய கலவரம் நிகழ்ந்த மதுரைத்தெரு (4)


நெடுக்காக:


1. விஷ்ணுவின் மகிமை அழகில்* மயங்கிய பெருமாளால் குறைந்தது (4,3)

2. மிக முழுமையான விபத்துக்கா விதை போடவில்லை? (3)

3. துர்நாற்றத்தில்* சிக்கி வீரன்பின்னே போய் தடுமாறிய மன்னன் பெயர் (5)

5. அபூர்வமாக ஜனித்தவன் அசத்தியபிறகு விதி தாக்கி விட்டதால் நிலைகுலைந்தான் (4,3)

8. தலைசீவப்பட்டும், கை வெட்டப்பட்டும் எவ்வகையிலும் திகைக்காத வள்ளல் (5)

11. ஆயுதம் கொஞ்சம் வலுவில்லாததால் உடைந்தது (3)Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Tuesday, May 21, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 71


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 71

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒன்று ஆங்கிலச்சொல்.


குறுக்காக:


3. கற்புடையாள் ஆத்திரத்தில் குளிரில் மாலையில் வரவில்லை (4)

4. சர்ப்பத்தோல் போர்த்திய எஜமான் மேலாடைக்குள் துளிவிஷம் (3,3)

6. உலோகத்தட்டு கடையில் வாங்க சுற்றிலும் தடைசெய் (3)

7. ஆர்ப்பாட்டக்காரன் அரைகுறையாய் மென்ற சோளப்பொரி (2,3)

9. சுழலும் சக்கை (5)

10. தலைவலிக்கு கண்ணில் கல்லெறியலாம் (3)

12. குமரேசன் பாம்பிடம் அதிக உருக்கத்துடன் காட்டும் அன்புப் பிணைப்பு (3,3)

13. புத்த குகை அடைந்தது எட்டு உயிரினமா? (4)


நெடுக்காக:1. தாயின் எண்ணம் அம்மாணவர்களுக்கு ரொம்ப தவறாகப்பட்டது (3,4)

2. இவ்வுலகில் பேச முடியும் கடவுள் (3)

3. கடைவீதி இல்லாது பாதிப்படைய பாதிப்படைய வைத்தாயே சரவணா! (5)

5. சூதாடியவர் சம்சாரம் பெரும்பாலும் ஒருவகையில் ரகுகுலத்தை சார்ந்தவர் (3,4)

8. திவ்விய தந்தை ஆன கிருத்துவ கடவுள் (5)

11. மரணாவஸ்தை பாதியாக குறைந்ததில் துள்ளுகிறாயா மணாளா? (3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Saturday, April 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 70


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 70

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

* குறியிட்ட சொல்லுக்கு இணையான சொல் புதிய சொல்.


குறுக்காக:


3. ஐஸ்வர்யம்கூட முதலில் மேலே போக தடுமாறும் (4)

4. வாழ்க்கைப்படி உயிரா சம்பளம் குறைந்ததில் கலங்கியது? (6)

6. அரைகுறையாய் பெற்றெடுக்க பறவை பறக்க வேன்டும் (3)

7. நூல் நூற்கும் கருவி கொண்டு நீரும் இறைக்கலாம் (5)

9. அர்த்தராத்திரி சுற்றித்திரியும் குறத்தி வசீகர சரீரம் கொண்டவள் (5)

10. 11 நெடு: பார்க்கவும்

12. மதிப்பிற்குரிய நூறு பேர் (6)

13. விருப்பமில்லாத காரியத்தில் சிக்கித்தவிக்கும் பெண் (4)


நெடுக்காக:


1. கூர்முனை இல்லையென்றாலும் சக்கரவர்த்தி எப்படியாவது மழிப்பதற்குப் பயன்படுத்துவார் (7)

2. கோயம்பேடில் கிடைக்கும் மலையாள சிரட்டை* (3)

3. சிவந்த முடியுடைய வாத்தியம் (5)

5. ஒலி எழுப்பாது இசைக்கும் கானங்கள் (2,5)

8. ஆறு கௌதாரிகளில் அரனுக்கு துணைவியர் இருவர் (3,2)

11, 10 குறு. காதுவலியில் பாதி போனபின் கீர்த்தனம் அரைகுறையாய் பாடும் இசைப்பாடல் பாதுகாப்புக்கானது (3,3)Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Wednesday, March 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 69


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 69

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

* குறியிட்ட சொல்லுக்கு இணையான சொல் புதிய சொல்.


குறுக்காக:


5. ஆயுதத்தை ஏந்தும் பணி (2)

6. இந்த விலங்கு கற்றுக்கொண்ட தற்காப்புக்கலை ஆபத்து வருகையில் தப்பித்து துள்ளி ஓடுவதற்கு (2,4)

7. ஆறாம் வீட்டில் இருக்கும் குமரிப்பெண் இணக்கம் கொண்டவள் (5)

8. 16 குறு: பார்க்கவும்

10. அன்பு அளிக்க மறுத்த இதள்* (3)

12. மழை பெய்யத் துவங்கியதும் கிளம்பும் நிலத்து மணம் (5)

15. அழிப்பவன் கதிரவனைச் சுற்றினால் படைப்பவன் ஆகிவிடுவான் (6)

16, 8 குறு: வடக்கில் சென்றவனை பாதிவழியிலேயே அரவணைத்த நகர்ப்பிரிவு (2,3)


நெடுக்காக:


1. கவிஞன் அலைந்து திரிந்து அடங்கி விட்டதில் சகலகலா வல்லவன் (4)

2. முதலில் ஜாதகப்படி ரகுராமா உண்மையான இளவரசன் ? (5)

3. வியூகத்தின் உள்ளே ஊகித்து முடிவெடுப்பவன் (3)

4. ஏமாற்றுப்பேர்வழி பூஜித்த பையன் மெதுவாக மலரை தவறவிட்டான் (4)

9. பூச்சியை உட்கொள்ளுவது நண்டா? தோழனே! (5)

11. துணைமுதல்வரை சுற்றும் தூதன்* மிக்க திறமைசாலி (4)

13. தடுமாறினாலும் கொஞ்சம் அவசரம் வேணாமடா முருகா! (4)

14. முதல் இரவு நேரம் ஒதுக்கிய பெண் (3)Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Wednesday, February 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 68


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 68

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


3. தங்க கிரீடம் கொஞ்சம் முன்னதாக தூள் தூள் ஆனது (4)

4. பெரும்பாலும் இளவயதிலேயே அரசன் ஆன ராஜகுமாரன் (6)

6. முதன் முதலாக சென்னையில் மழை ரொம்ப ஜாஸ்தி (2)

7. காலம் கழித்து மனம் கவருபவன் சரியான காட்டுவாசி (5)

9. கிராம மக்களிடம் பலம் குறைந்து வந்தால் சந்ததி உருவாகும் (5)

10. கட்டளை இட்ட ஆளை (2)

12. பறைகொட்டுதல் தவறான விளையாட்டு (6)

13. விருப்பம் உள்ள இடத்தில் புஷ்பா எஜமான் இல்லை (4)


நெடுக்காக:


1. ராஜா ராணி நகையள்ள மறந்ததில் அதிகம் கவலைப்பட்டனர் (2,5)

2. வாரக்கடைசியில் வேலையில் மூழ்கியிருக்கும் நட்சத்திரம் (3)

3. அதிகமாக பொருமும் மன்னரை சமாளிக்கும் தங்கமான உள்ளம் (5)

5. சதுரங்கம் கூத்தாடி விளையாட்டு (3,4)

8. மகிழ்ச்சி அளவில்லாதது அஞ்சுதலை நீக்கி ஆறுதலை கொடுக்கும் (5)

11. ஆங்கில அறை பையன் வசம் இருக்கும் பணம் (3)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Sunday, January 20, 2019

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 67


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 67

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

* குறியிட்ட சொல்லுக்கு இணையானது புதிய சொல்.


குறுக்காக:


3. சிரசாசனத்தில் குப்புற (4)

4. தூய மண் உள்ள புனித க்ஷேத்திரம் (4,2)

6. சாமர்த்தியம் வெளிப்படுத்து, கடைசியில் வலிமை சேரும் (3)

7. பேச்சு வழக்காக ஆகிவிட்டதா ? மயங்கியது யார் மதகுரு? (5)

9. பிள்ளை கிரகத்தில் திறமை திரும்பியுள்ளது (5)

10. நடுவில் பயம் இன்றி சவாரி செய்ய காசு வேண்டும் (3)

12. நடு மச்சு உள்ளே தங்கவா? தக்கவைத்துக்கொள்ளவா? (6)

13. பிசாசு கொஞ்சம் கண்ணசைத்தாலென்ன ? (4)


நெடுக்காக:


1. விழி மலர்ந்தது அறிவுக்கெட்டியது (2,5)

2. தொழில் புரிய கடைசியில் உள்ளே போ (3)

3. தயிரில்* அமிழ, உயிரிழந்த நம்மூர்ப்பெண் (5)

5. கௌரவத்தில் குறைந்த, மர்மமான கல்யாணத்தின் கலாட்டாவில் எவன் வரன்? (2,5)

8. யாரந்த ஆள் என் வருமானவரியினை பாதியாக மாற்றியது? (5)

11. ரசிகன் விசனம் (3)

Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக