Tuesday, December 25, 2018

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 65


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 65

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒன்று ஆங்கிலச்சொல்.


குறுக்காக:


3. பல உருவமுள்ளவன் கடைசியில் ஓர் ஆன்மா (4)

4. பயப்படாமல் தறிகெட்டு மிதிச்சவன் அறிவு கம்மி (6)

6. தேவர் இல்லாமை அசுரர்க்கு ஆய்தம்! (3)

7. தலைமயிரை முடக்காது நேர்நிறுத்தும் வித்தை அறிந்தவர் உன்னையன்றி வேறு யாரும் இல்லை (1,4)

9. மங்கிய நிலவொளியில் குளிர்ச்சியில் நனைந்த பூமி (5)

10. மணமில்லா மருந்தாக மாறு முருகா! (3)

12. பெரிதும் வீரை மரத்துடன் கட்டப்பட்ட காவல் தெய்வம் (3,3)

13. அலங்காரத்தில் கல் போன காதணி அணிந்த மரியாதைக்குரிய மங்கை (4)


நெடுக்காக:1. சைமன் பிரச்னைக்காக பிள்ளையை பறிகொடுத்த கலக்கத்தில் யாசகன் (7)

2. இனிமையான மொழி (3)

3. கூட்டத்தில் கொஞ்சம் மனமுறிவுடன் கலந்துகொண்டவன் மதிமிக்கவன் (5)

5. பெண்குரங்கு ரத்தத்துளியை உள்ளுக்குள் மறைக்கும் ரகசியம் (7)

8. ஆடி தொடங்கி ஆவணி முடியும் வரையில் குறைந்த லயத்துடன் நடுஜாமம் கோவிலில் மங்கலஒலியை எழுப்பும் (5)

11. மதுவிலக்கு ஆனபின்பும் மதுரை எல்லைகளில் கிடைப்பதும் ஆங்கிலேய சட்டப்படி குற்றம் (3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 64


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 64

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.

விடைகளில் ஒன்று ஆங்கிலச்சொல்.


குறுக்காக:


5. எடுத்தெறிந்ததில் ஏற்பட்ட சிதறல் (2)

6. பெரும்பாலும் கோடைகால தட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வசந்த மாளிகை? (3,3)

7. 1950 லிருந்து பாரதத்தில் மக்களாட்சி (5)

8. முதல் மூன்று ஸ்தோத்திரத்தை தவறாக பாடும் நண்பன் (3)

10. 16 குறு: பார்க்கவும்

12. இங்கிலாந்தில் இன்னொரு தரம் (3,2)

15. உயிரை துறந்து ஊரார் சிவனை வருத்தி துதித்தல் (6)

16, 10 குறு: ஒழுக்கமான பேரரசன் தாய்வழி சொந்தம் ? (2,3)


நெடுக்காக:1. கோகுலாஷ்டமி விழாவின்போது முட்டி உடைத்தல் (4)

2. பெரும் செல்வந்தன் வம்சத்தில் ஓர் ராகம் (5)

3. தமிழ் சஞ்சிகை வட இந்தியாவில் நாளை முதல் கிடைக்கும் (3)

4. முந்தைய சென்னை (4)

9. தனது வீட்டுக்காரியை பிறருக்கு அறிமுகப்படுத்தும் முறை (2,3)

11. செல்வம் மிகுந்த ராணி (4)

13. எழுத்தாளர் ஜானகிராமன் போட்ட மயக்க ஊசி? (4)

14. ஆஸ்த்துமாவை விட்டுவிட்டு தொலைத்த உயிர் (3)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Thursday, December 20, 2018

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 66


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 66

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://google.com சென்று ஆங்கிலத்தில் திரைப்படத்தின் பெயரையும் அத்தோடு tamil movie என்றும் type செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


5. 14 நெடு. பார்க்கவும்

6. அதிக காராசேவு சாப்பிடுதல் கெடுதல், ஆசை மோகினியே! (3,3)

7. நதி வாயில் ஆண்டவர் (5)

8. 1 நெடுக்கில் ஒரு பங்கு காசா மாற்றிய மயான தெய்வம் (3)

10. நடக்கும் யுகத்தில் தலைப்பாகையுடன் ருத்திரர்? (3)

12. முன்னிருப்பவரின்றி நீச்சல் உடை மாற்ற தைரியம் வேண்டும் (5)

15. கல்வியறிவுள்ளவள் கற்ற பின்னும் மதிப்பெண் குறைவாகப் பெற்றாள் (4,2)

16, 11 நெடு: தலையில்லாமல் வாயாலே பண்பாடி அசத்திவிட்டாயே! சபாஷ் ராஜா! (2,4)


நெடுக்காக:


1. இனிமையான வயது என உறுதிப்படுத்தினால் கொஞ்சம் நல்லது (4)

2. மது முன்னே மயங்கிய அதிக பாசக்கார நண்பர்கள் (5)

3. கடைசிப் பல்லு விழுந்தாலும் தானியம் தானியம்தான் (3)

4. எடை குறைந்ததாய், இருமுறை சாலையிலே இருபுறமும் திரும்பிப்பார் (2,2)

9. ராணிக்கு வேண்டாதவரே அரைகுறையாய் அமைத்திருக்கும் ரயில் சந்திப்பு (5)

11. 16 குறு. பார்க்கவும்

13. ஈஸ்வரர் அவைத்தலைவர் (4)

14, 5 குறு. அன்புச் சுடர் காகிதத்தில் ஜோதிடம் பாதி (3,2)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக